Preskocit navigáciu

OP Práporu logistiky vojenského zdravotníctva


OP práporu logistiky vojenského zdravotníctva je organizačná zložka, ktorá zabezpečuje:

- vedenie centrálnej agendy zásobovania materiálom ZT I, II, III, IV, V a technickými prostriedkami,
- riadenie prevádzky pozemnej výzbroje a techniky (PVaT),
- spracovávanie plánovacích dokumentov a mesačných, týždenných a denných spresnení týždenného plánu použitia PVaT,
- spracovávanie plánov prevádzky a príkazov na použitie PVaT a ich vyhodnocovanie projektom PRETECH a modulom SAP,
- organizovanie parkových dní,
- príprava osôb, výzbroje, techniky a parkov na sezónnu prevádzku,
- organizovanie a riadenie zdokonaľovacej odbornej prípravy vodičov,
- organizácia vojenskej dopravy a prepravy,
- konzervovanie a uskladňovanie PVaT,
- zabezpečenie správneho udržiavania a skladovania materiálu,
- efektívne využívanie pridelených finančných a materiálny prostriedkov,
- údržba a ošetrovanie pridelených objektov a zariadení,
- plánovanie a organizovanie prísunu /odsunu/ a správne ukladanie zásob,
- organizácia obehu všetkých dokladov týkajúcich sa materiálu a zabezpečenie riadnej evidencie a uloženia,
- analyzovanie stavu zásobovacej triedy,
- zabezpečenie správneho vedenia evidencie a účtovania materiálu v zmysle platnej legislatívy,
- zabezpečenie obmeny, opravy a revízie materiálu a technických prostriedkov,
- riadenie skladového hospodárenia ,
- realizácia opatrení proti vzniku škôd a strát, zabezpečenie ich včasných vyšetrení, vedenie evidencie škôd materiálu,
- porovnávanie evidencie s evidenciou účtovných celkov,
- vyhotovenie zápisnice z určenia predpokladanej hodnoty zákazky,
- zadávanie zákaziek do elektronického kontraktačného systému (opisný formulár, PHZ, objednávkový formulár),
- vyhotovenie a následné zaslanie podkladov do centrálnej evidencie zmlúv písomne a aj elektronicky,
- príjem a kontrola materiálu dodaného na základe objednávky alebo kúpnej zmluvy z elektron. kontraktačného systému (EKS),
- spracovanie FA do SAP, vyhotovenie POBJ,
- pridelenie VČM k dodanému tovaru alebo príprava podkladov k založeniu nového VČM,
- vypracovanie platobných príkazov a zasielanie do ÚFZ ZV,
- plánovanie, organizáciu a riadenie prevádzky a kvalitu vykonaných opráv, technických ošetrení PVaT na VeVZ RK,
- organizáciu a plánovanie opráv na Pracovisku opráv nadst. zdr. techniky pre vozidlá útvarov OS SR,
- včasné a správne vedenie evidencie opráv a technických ošetrení v systéme IIS SAP R/3 PM,
- komplexnú defektáciu poškodenej PVaT,
- správnosť odvzdávania a preberania PVaT do opravy,
- sledovanie a vyhodnocovanie prevádzkovej spoľahlivosti PVaT,
- podieľať sa na spracovaní plánu parkových dní,
- podieľať sa na spracovávaní jednotlivých rozkazov a nariadení z oblasti plánovania prevádzky,
- spracovávať podklady do plánu prípravy PVaT na sezónnu prevádzku, príjmať opatrenia na zabezpečenie správneho technického stavu PVaT,
- komplexnú defektáciu poškodenej PVaT,
- správnosť odvzdávania a preberania PVaT do opravy,
- objednávanie náhradných dielcov na opravy techniky,
- plnenie ostatných odborných úloh vyplývajúcich z predpisu S-Vševojsk 1-1, ďalších odborných predpisov a nariadení služby opráv,
- vykonávanie verejných obstarávaní pre VeVZ,
- plánovanie komodít do PVVČ v systéme IIS SAP R/3 PM,
- výdaj materiálu pre celé ozbrojené sily SR podľa požiadaviek .Príjem zdravotníckeho materiál, liekov, techniky s centrálneho a de centrálneho obstarávanie - zmanipulovanie –vyloženie ,roztriedenie odborné uskladnenie zaradenie podľa materiálových tried,
- výdaj očkovacích látok ,sledovanie teplotného reťazca,
- skladovanie omamných a psychotropných látok podľa zákona o omamných a psychotropných látkach,
- tvorba zásob pre vyčlenené sily -deklarované jednotky ,misie ,bežné zásoby, a zásoby 30 DOS,
- posudzovanie materiálu ,pre kategorizovanie spracovanie podkladov na vyradenie a likvidáciu, zaradenie na kartu odpadu,
- ošetrovanie techniky v CZ podľa ročného a mesačného plánu,
- vedenie evidencie ,plus skladová evidencia poľa zásobovacích tried,
- výroba voj .dokumentácie – sprievodné zošity ,záznamníky k novo nakúpenej technike, prístrojom a zariadeniam a ich zaevidovanie,
- údržba objektov,
- odborný technický dozor a BTK,
- zabezpečenie dopravy,
- zabezpečenie dozornej a strážnej služby LM, RK.

OPprLogVZ sa vnútorne člení na tieto oddelenia:


• veliteľ práporu
- náčelník štábu 
    - skupina podpory 
    - skupina logistiky 
    - skupina BOI a KIS

- OP roty materiálového zabezpečenia 
    - pracovisko skladovania ZM 
    - pracovisko materiálového zabezpečenia
    - pracovisko údržby a infraštruktúry


- OP roty technického zabezpečenia 
    - pracovisko opráv 
    - pracovisko štátneho odborného technického dozoru a BTK 
    - pracovisko zabezpečenia dopravy
    - dozorná a strážna služba LM a RK

Skočiť na menu


Share