Preskocit navigáciu

Hlavné úlohy


znak ÚHL

Veliteľstvo, ako neoddeliteľná súčasť OS SR, plní v jej prospech rad závažných úloh, medzi ktoré patria predovšetkým tieto hlavné úlohy:

 • je najvyšší riadiaci odborný orgán vojenského zdravotníctva,
 • odborne riadi, organizuje a koordinuje systémy vojenského zdravotníctva v útvaroch a zariadeniach MO SR a OS SR,
 • riadi prípravu, odborný výcvik a sústavné vzdelávanie personálu vojenského zdravotníctva,
 • riadi zásobovací proces a tvorbu zásob zdravotníckeho materiálu v OS SR,
 • riadi vedeckovýskumnú prácu v oblasti vojenského zdravotníctva a zabezpečuje realizáciu jej výsledkov v praxi,
 • riadi výkon potravinového dozoru v rezorte MO SR v zmysle zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov,
 • riadi činnosť podriadeného útvaru, odborne riadi poskytovanie zdravotnej a veterinárnej starostlivosti a potravinového dozoru v rezorte MO SR, podieľa sa na organizácií realizácie zdravotníckych programov v rezorte MO SR,
 • v spolupráci s Vojenským ústavom hygieny a epidemiológie Bratislava riadi rozpracovanie úloh štátnej zdravotnej politiky do podmienok rezortu MO SR a rozpracováva ich v koncepčných dokumentoch vojenského zdravotníctva,
 • vypracováva podklady pre normalizáciu, kodifikáciu a štandardizáciu zdravotníckeho materiálu a techniky,
 • vypracúva koncepcie dlhodobého rozvoja vojenského zdravotníctva a zámery všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti zdravotnej a veterinárnej starostlivosti, potravinového dozoru a ochrany zdravia v rezorte MO SR,
 • zodpovedá za pripravenosť vojenského zdravotníctva na plnenie úloh v čase mieru, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu, pri vojenských a nevojenských ohrozeniach SR,
 • zodpovedá za zabezpečenie potravinovej bezpečnosti a veterinárneho zabezpečenia pri obrane územia SR,
 • zodpovedá za zabezpečenie medzinárodných záväzkov SR v oblasti vojenského zdravotníctva,
 • zodpovedá za vypracovanie právnych predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti vojenského zdravotníctva,
 • zodpovedá za zdravotnícke zabezpečenie misií a operácií,
 • zodpovedá za hygienicko–epidemiologické a veterinárne zabezpečenie OS SR najmä počas výcviku a nasadenia v misiách a operáciách,
 • integrácia špecializovaných medicínskych odborov potrebných pre funkčnosť OS SR,
 • podieľa sa na dohodovaní zmluvných podmienok a predkladá špecifikácie pre uzatvorenie zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na zabezpečenie zdravotníckych výkonov vyplývajúcich z činnosti rezortu MO SR, zdravotníckych výkonov vykonávaných v súlade s deklarovanými Cieľmi síl a ostatnými medzinárodnými záväzkami a zdravotníckych výkonov v súvislosti s realizáciou zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • a iné...

 

Skočiť na menu


Share