Preskocit navigáciu

Odbor riadenia vojenského zdravotníctva a zdravotníckych analýz


       Odbor riadenia vojenského zdravotníctva a zdravotníckych analýz koordinuje činnosti a zabezpečuje postupy pri plnení úloh v oblasti odborného riadenia prvkov vojenského zdravotníctva OS SR, zabezpečuje výkon zdravotníckych analýz v prospech zložiek velenia a riadenia OS SR a zabezpečuje organizáciu a riadenie činností komplexného poskytovania zdravotnej starostlivosti pre profesionálnych vojakov MO SR a OS SR nad rámec výkonov uhrádzaných z verejného zdravotného poistenia. Koordinuje, plánuje, realizuje a vyhodnocuje procesy súvisiace s poskytovaním zdravotníckeho zabezpečenia v oblasti domáceho a medzinárodného krízového manažmentu.

Odbor riadenia vojenského zdravotníctva a zdravotníckych analýz sa člení na:
a) oddelenie zdravotníckych výkonov a rozpočtu,
b) oddelenie riadenia vojenského zdravotníctva a zdravotníckych analýz.

Oddelenie zdravotníckych výkonov a rozpočtu
• zabezpečuje organizáciu a riadenie činností komplexného poskytovania zdravotnej starostlivosti nad rámec výkonov uhrádzaných z verejného zdravotného poistenia a to pre: 
  - profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu MO SR, 
  - žiadateľov – občanov SR na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, 
  - žiadateľov o prijatie od Ozbrojených síl Slovenskej republiky v súlade so zákonomč. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• riadi komplexné práce v oblasti rozpočtovania VeVZ, koordinuje proces spracovania ekonomických rozborov, plnenia záväzných rozpočtových ukazovateľov,
• vykonáva činnosti v procese plánovania, programovania a rozpočtovania VeVZ, sleduje a dodržiava rozpočtové limity,
• riadi proces spracovania prehľadov a výstupov pre potreby VeVZ, GŠ OS SR a MO SR.

Oddelenie riadenia vojenského zdravotníctva a zdravotníckych analýz
• zabezpečuje odborné riadenie prvkov vojenského zdravotníctva OS SR, organizuje
a metodicky riadi poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zdravotníckeho zabezpečenia v rezorte MO SR,
• plní odborné úlohy v oblasti velenia a riadenia vojsk OS SR a podieľa sa na rozhodovaní o prioritách OS SR v oblasti vojenského zdravotníctva,
• aktívne spolupracuje s orgánom verejného zdravotníctva MO SR pri vypracúvaní návrhov zásadných smerov, priorít a podmienok výkonu politiky verejného zdravia v podmienkach OS SR,
• koordinuje získavanie, evidenciu, analýzu, hodnotenie a distribúciu zdravotníckych informácií pre potreby rozhodovacieho procesu v oblasti velenia a riadenia OS SR a MO SR.

Skočiť na menu


Share