Preskocit navigáciu

Odbor riadenia voj. zdravotníctva a zdrav. analýz


Pôsobnosť odboru riadenia vojenského zdravotníctva

            Odbor riadenia vojenského zdravotníctva je organizačná zložka, ktorá sa člení na Oddelenie riadenia vojenského zdravotníctvaOddelenie zdravotných výkonov a rozpočtovania.   

Oddelenie riadenia vojenského zdravotníctva

Hlavnými úlohami je odborné riadenie, koordinácia vojenského zdravotníctva, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pri obrane územia SR a organizácia odborných konferencií s medzinárodnou účasťou na zintenzívnenie spolupráce v rámci krajín V4.          Oddelenie riadenia vojenského zdravotníctva sa podieľa na koncepcii odborného výcviku zdravotníckych a nezdravotníckych jednotiek pre poskytovanie urgentnej starostlivosti v taktickom prostredí a v rámci domáceho a medzinárodného krízového manažmentu. Plánuje, riadi a vykonáva hodnotenia a návrhy na odporúčania pre rozhodnutie riaditeľa úradu súvisiace s výstavbou vojenského zdravotníctva. Koordinuje a riadi proces plánovania a plnenia cieľov síl NATO a hlavných cieľov EÚ súvisiacich s vojenským zdravotníctvom.

Oddelenie zdravotných výkonov a rozpočtovania

1.      Oblasť zdravotnej  starostlivosti o príslušníkov rezortu Ministerstva obrany SR

          Oddelenie zdravotných výkonov a rozpočtovania zodpovedá za organizáciu a riadenie činnosti komplexného poskytovania zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov MO SR nad rámec výkonov uhrádzaných z verejného zdravotného poistenia, zodpovedá za tvorbu podkladov k verejnému obstarávaniu a  následnému uzavretiu zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, riadi a organizuje objednávanie zdravotných výkonov zdravotnej starostlivosti útvarov a zariadení MO SR u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vypracováva plány, rozbory, vyhodnotenia, štatistiky a navrhuje opatrenia na splnenie a zlepšenie úrovne  úloh v oblasti svojej pôsobnosti,

Oddelenie zabezpečuje vo svojej pôsobnosti zdravotnú starostlivosť nad rámec verejného zdravotného poistenia pre:

1.         profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu MO SR

·      vyšetrenia v súvislosti s vyslaním do operácií medzinárodného krízového manažmentu, pred vyslaním na pozície v zahraničných štruktúrach, pred vyslaním do zahraničných kurzov,

·      psychologické vyšetrenia,

·      vyšetrenia profesionálnych vojakov a zamestnancov zaradených do tretej a štvrtej kategórie zdravotného rizika podľa osobitného predpisu,

·      vyšetrenia vojenského leteckého personálu,

·      vyšetrenia po skončení vyslania profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky v epidemiologicky rizikovej oblasti formou observačného pobytu v zdravotníckom zariadení.

2.         žiadateľov – občanov na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka

·      lekárske prehliadky na posúdenie zdravotnej spôsobilosti občanov v rámci výberového konania

3.         žiadateľov o prijatie od Ozbrojených síl Slovenskej republiky v súlade so zákonom    č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov do

·      aktívnych záloh,

·      dobrovoľnej vojenskej prípravy.

 

2.      Oblasť rozpočtovania

Oddelenie zdravotných výkonov a rozpočtovania riadi komplexné práce v oblasti prípravy, spracovania rozpočtu  ÚHL OS SR Ružomberok a jeho úprav v priebehu roka, sledovania čerpania rozpočtu, prípravy a vykonávania rozpočtových opatrení, rozpisu rozpočtu a jeho aktualizáciu, spracovávania analýz v oblasti rozpočtovania ÚHL OS SR Ružomberok,  koordinuje proces spracovania ekonomických rozborov, plnenia záväzných rozpočtových ukazovateľov, a vypracovávania návrhov na rozpočtové opatrenia, vykonáva činnosti v procese plánovania, programovania a rozpočtovania ÚHL OS SR, sleduje a dodržiava rozpočtové limity pridelené na zabezpečenie zdravotných výkonov, riadi proces spracovania prehľadov a výstupov pre potreby Úradu hlavného lekára OS SR , GŠ OS SR, ÚSRK MO SR.    

Skočiť na menu


Share