Preskocit navigáciu

Odbor veterinárneho zabezpečenia


Pôsobnosť odboru

1) Odbor veterinárneho zabezpečenia (ďalej len „OdVetZ“) je organizačná zložka riadiaca a poskytujúca veterinárne zabezpečenie OS SR a rezortu MO SR v mierových podmienkach, pri bojovej pohotovosti, mimoriadnom a núdzovom stave, ako aj v operáciách a misiách, tiež pri výcviku jednotiek vo výcvikových priestoroch, pri obrane územia SR a podporujúca domáci krízový manažment v rozsahu činnosti odboru, OdVetZ pripravuje podklady pre rozhodnutia veliteľa Vojenského zdravotníctva súvisiace s veterinárnym zabezpečením, ako súčasťou vojenského zdravotníctva v rámci ochrany zdravia jednotiek. Hlavné úlohy príslušníkov odboru sú v oblasti zabezpečovania potravinovej bezpečnosti a kontroly potravín používaných a dodávaných do rezortu od civilných dodávateľov, poskytovanie preventívnej a liečebnej starostlivosti pre služobné zvieratá, odborné riadenie a zavádzanie nových metód vykonávania biologickej ochrany letísk, sledovanie a vyhodnocovanie stretov vtákov s vojenskou leteckou technikou, ochrana územia SR pred šírením ochorení zvierat a ochorení prenosných zo zvierat na ľudí prostredníctvom služobných zvierat a presunov vojenskej techniky v rámci výcvikov, cvičení a medzinárodných misií a operácií, kontrola dekontaminácie techniky, odborné poradenstvo pri nákupe a vyraďovaní služobných zvierat, veterinárnych liečiv a krmív a komplexné logistické zabezpečenie chodu odboru. Zároveň participuje na odbornom vzdelávaní vojenského veterinárneho personálu, jeho ďalšom postgraduálnom vzdelávaní, regrutácii nového veterinárneho personálu a odborných školeniach kynológov, psovodov, ošetrovateľov služobných zvierat a personálu proviantnej služby. Podieľa sa na príprave nových služobných predpisov a novelizácii jestvujúcich, na plánovacej a vyhodnocovacej činnosti veliteľstva vojenského zdravotníctva a plní aj ďalšie úlohy v oblasti medzinárodnej spolupráce a spolupráce s odbornými veterinárnymi vzdelávacími inštitúciami, štátnou veterinárnou a potravinovou správou a súkromnými poskytovateľmi veterinárnej starostlivosti.

2) Organizačná štruktúra :

 • náčelník odboru – Hlavný veterinárny lekár,
 • Oddelenie potravinového dozoru a veterinárnej starostlivosti
  • centrálna veterinárna ošetrovňa Hronsek. 
  • stredisko veterinárneho zabezpečenia západ ( BRATISLAVA ),
  • stredisko veterinárneho zabezpečenia stred (RUŽOMBEROK),
  • stredisko veterinárneho zabezpečenia východ (KOŠICE),
 • Oddelenie biologickej ochrany letísk, likvidácie nákaz a veterinárnej podpory

Skočiť na menu


Share